[:en]

Terms & Conditions

Transaction Charges

Awen is a registered charity (no. 1166908) and transaction charges will be used to help us maintain the best possible customer experience when you buy tickets from us. Tickets bought online do not incur a transaction charge. Tickets bought in person at our box office or over the telephone will incur a fee of £2 per transaction, with the exception of tickets costing £7.50 or less. The transaction charge applies per order not per ticket. Additional fees will apply to postage services.

Reservations

Reservations will be automatically released after seven calendar days if payment is not received. Reservations cannot be made less than one week before a performance. (Pantomime reservation policy excepted.)

Refunds

No refunds will be given except for cancelled events. Please check carefully when booking.

Concessions

Concessions for senior citizens, children under 16, disabled people and their companions are available for some events. Please enquire when booking.

Late arrivals

Every effort will be made to admit latecomers but this will be at the discretion of the Duty Officer.

Bring a group

We welcome groups of all sizes and if you buy 10 or more tickets, the organiser goes free. Some exceptions apply – check with Box Office staff.

Babies/toddlers

Babes in arms (under two years old) go free when sharing a seat with an adult.

Private Hire Events

These are marked with a ♦. Tickets for most private hire events can be purchased through the Box Office, where Awen Cultural Trust operates solely as booking agent and host venue. Patrons are reminded that the promoter assumes all responsibility for the event.

Data protection

Awen Cultural Trust is registered with the Information Commissioner and is committed to upholding the Data Protection Act. Should you wish to be removed from our mailing list, please email serina.williams@awen-wales.com

Theatre tokens

We now accept and sell Theatre Tokens which make a truly special gift for your loved one, friends or family. Available in denominations of £20, £10 and £5, Theatre Tokens are accepted in over 240 theatres across the UK.

Copyright

© Awen Cultural Trust.

Awen is committed to making your visit to the theatre as comfortable and enjoyable as possible. To avoid disappointment, please let our Box Office staff know about any special requirements when booking.[:cy]Ffioedd Archebu

Mae Awen yn elusen gofrestredig (rhif 1166908), a defnyddir taliadau trafodion i’n helpu i sicrhau’r profiad gorau posibl i gwsmeriaid pan fyddwch chi’n prynu tocynnau gennym ni. Ni chodir tâl trafodiad ar docynnau a brynir ar-lein. Codir tâl o £2 y trafodyn am docynnau a brynir yn bersonol yn ein swyddfa docynnau neu dros y ffôn, ac eithrio tocynnau sy’n costio £7.50 neu lai. Mae’r taliad trafodiad yn gymwys ar gyfer pob archeb nid pob tocyn. Bydd ffioedd ychwanegol yn gymwys i wasanaethau postio.

Seddi cadw

Caiff seddi cadw eu rhyddhau fel mater o dreffn wedi saith diwrnod calendr os na dderbynnir y taliad. Ni ellir archebu seddi cadw lai nag un wythnos cyn perfformiad. (Ac eithrio’r polisi seddi cadw pantomeim.)

Ad-daliadau

Ni roddir ad-daliadau ac eithrio ar gyfer digwyddiadau sy’n cael eu canslo. Gwiriwch yn ofalus wrth archebu.

Consesiynau

Mae consesiynau ar gyfer pobl hŷn, plant dan 16, pobl anabl a’u cymdeithion ar gael ar gyfer rhai digwyddiadau. Ymholwch wrth archebu.

Cyraeddiadau hwyr

Gwneir pob ymdrech i roi mynediad i bobl sy’n cyrraedd yn hwyr ond bydd hyn yn ôl disgresiwn y Swyddog Dyletswydd.

Dewch â grwp

Rydyn ni’n croesawu grwpiau o bob maint ac os prynwch chi 10 tocyn neu fwy, mae’r trefnydd yn cael mynediad am ddim. Mae rhai eithriadau’n gymwys – gwiriwch gyda staff y Swyddfa Docynnau.

Babanod/plant bach

Mae babanod sy’n cael eu cario (dan ddwy flwydd oed) yn cael mynediad am ddim pan ydyn nhw’n rhannu sedd ag oedolyn.

Digwyddiadau llogi preifat

Nodir y rhain â trinagle. Gellir prynu tocynnau am y mwyafrif o ddigwyddiadau llogi preifat trwy’r Swyddfa Docynnau, lle mae Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn

gweithredu’n unigol fel asiant archebu a lleoliad y digwyddiad. Atgoffir mynychwyr bod yr hyrwyddwr yn derbyn pob cyfrifoldeb am y digwyddiad.

Diogelu data

Cofrestrir Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen gyda’r Comisiynydd Gwybodaeth ac mae wedi’i hymrwymo i gynnal y Ddeddf Diogelu Data. Os ydych chi eisiau cael eich tynnu oddi ar ein rhestr bostio, e-bostiwch serina.williams@awen-wales.com

Talebau theatre

Rydyn ni nawr yn derbyn a gwerthu Talebau Theatr sy’n gwneud anrheg wir arbennig i’ch anwylyd, ffrindiau neu deulu. Ar gael mewn dosbarthiadau o £20, £10 a £5, derbynnir Talebau Theatr mewn mwy na 240 o theatrau ledled y DU.

Hawlfraint

© Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen.

Mae Awen yn ymrwymedig i sicrhau bod eich ymweliad â’r theatr mor gysurus a dymunol â phosibl. I osgoi siomedigaeth, rhowch wybod i’n staff Swyddfa Docynnau am unrhyw ofynion arbennig wrth archebu.

 [:]